Get Adobe Flash player

Opłaty za przedszkole

Postanowienie nr II/01/2014 Kurii Generalnej

Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika z dnia 7 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkola prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika z siedzibą w Krakowie.

 

Na podstawie art.14 ust. 5 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5a z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827)

 

Kuria Generalna Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika POSTANAWIA:

 1. W Przedszkolach Publicznych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika w czasie od godziny 8.00 do 13.00 (5 godzin) zapewnić bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

 2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie programu wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w pkt 1, ustala opłatę w wysokości 1 zł.

 3. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w pkt 2, stanowi sumę iloczynów opłaty wskazanej w pkt 2 oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad wymiar określony w pkt 1, ze wszystkich dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

 4. Ustalone opłaty w pkt 3 podlegają zaokrągleniu w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 0,50 zł pomija się, natomiast 0,50 zł i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

 5. W przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do Przedszkola w trakcie miesiąca, opłata o której mowa w pkt 3, liczona jest proporcjonalnie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło uczęszczanie do Przedszkola.

 6. Rodzice (Opiekunowie Prawni) zgłaszając dziecko do Przedszkola, pisemnie deklarują przedział czasowy pobytu dziecka w Przedszkolu, a tym samym dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń o których mowa w pkt 2.

 7. Zmiany deklarowanego dziennego czasu pobytu można dokonać w każdym czasie ze skutkiem od następnego miesiąca, pisemnie u Siostry Dyrektor.

 8. W przypadku pobytu dziecka w Przedszkolu poza zdeklarowanym czasem pobierana będzie opłata w wysokości określonej w pkt 2, za każdą rozpoczętą godzinę, a w przypadku pozostawienia dziecka po godzinie 17.00 opłata podana w pkt 2 wzrasta trzykrotnie za każdą rozpoczętą godzinę.

 9. W przypadku pobytu dziecka w Przedszkolu podczas dyżurów zorganizowanych dla dzieci, których Rodzice muszą w tym czasie iść do pracy (ferie zimowe, przerwy między świąteczne, dyżur lipcowy) pobierana będzie opłata określona w pkt 2 i nie podlega ona zwrotowi w przypadku zdeklarowanego dnia a nieprzybycia dziecka do Przedszkola.

 10. Opłaty za świadczenia Przedszkola płatne są z dołu w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

 11. Wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy danego Przedszkola.

 12. Traci moc Postanowienie nr I/09/2013 Kurii Generalnej zgromadzenia Sióstr Św. Dominika z siedzibą w Krakowie.

 13. Powyższe Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik 1 do Postanowienia nr II/01/2014

 

Opłata za Przedszkole od 1 lutego 2014 r.

 

Ilość zdeklarowanych godzin

Opłata za godzinę

Opłata dzienna

Np. opłata miesięczna za 14 dni

Np. opłata miesięczna za 17 dni

Np. opłata miesięczna za 20 dni

Np. opłata miesięczna za 23 dni

5 godzin i mniej (dotyczy pkt 1)

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

6 godzin

1 zł

1 zł

14 zł

17 zł

20 zł

23 zł

7 godzin

1 zł

2 zł

28 zł

34 zł

40 zł

46 zł

8 godzin

1 zł

3 zł

42 zł

51 zł

60 zł

69 zł

9 godzin

1 zł

4 zł

56 zł

68 zł

80 zł

92 zł

10 godzin

1 zł

5 zł

70 zł

85 zł

100 zł

115 zł

11 godzin

1 zł

6 zł

84 zł

102 zł

120 zł

138 zł 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.